නව මගී ප්‍රවාහන සේවා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සඳහා ලංසු ආරාධනා-2024

වාර් ෂික අධිවේගී මාර්ගයේ ඔස්සේ මාර්ග බලපත්‍ර 05 ක්, සුඛෝපභෝගී බලපත්‍ර 04 හා සාමාන්‍ය සේවා මාර්ග බලපත්‍ර 06 ක් නිකුත් කිරීම සඳහා ලංසු සඳහා ආරාධනා කරනු ලැබේ. (ලංසු ඉදිරිපත් කිරීම  2024 අප්‍රේල් මස 25 වන දින 1130 අවසන්වේ.)

ටෙන්ඬර් දැන්වීම

ටෙන්ඩර් කොන්දේසි

Share this post