දකුණු පළාතේ ප්‍රවාහන සංඛ්‍යාලේඛන 

 • නියාමන ආයතන අනුව දකුණු පළාත හා සම්බන්ධ වලංගු මාර්ග බලපත්‍රය සංඛ්‍යාව (2023)

 

 

 

 

 

 • දකුණු පළාත තුල ක්‍රියාත්මක මාර්ග සංඛ්‍යාව
 • දකුණු පළාත තුල ධාවනයට නියමිත බස්රථ සංඛ්‍යාව
  • ශ්‍රීලංගම
  • පුද්ගලික
 • දකුණු පළාත තුල ධාවනයට නියමිත ගමන්වාර සංඛ්‍යාව
  • ශ්‍රීලංගම
  • පුද්ගලික
 • දකුණු පළාත තුල ලේඛණගත කිලෝමීටර සංඛ්‍යාව
  • ශ්‍රීලංගම
  • පුද්ගලික