නව මාර්ග බලපත්‍ර සඳහා ලංසු සඳහා ආරාධනා

අධිවේගී මාර්ගයේ ඔස්සේ මාර්ග බලපත්‍ර 02 ක්, සුඛෝපභෝගී බලපත්‍ර 01 හා සාමාන්‍ය සේවා මාර්ග බලපත්‍ර 03 ක් ලබාදීම සඳහා ලංසු සඳහා ආරාධනා කරනු ලැබේ. (ලංසු ඉදිරිපත් කිරීම  2020 ඔක්තෝබර් මස 05  වන දින 1130 පැයට අවසන්වේ.)

ටෙන්ඬර් දැන්වීම

ටෙන්ඩර් කොන්දේසි භාගත කර ගැනීම

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *